<<


Διαχείριση ανοιχτού περιεχομένου για χρήση του στην εκπαίδευση

Η παραγωγή νέας γνώσης με αυξανόμενο ρυθμό, οι νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), τα New Media και τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης της γνώσης και της οικονομίας, αλλάζουν σημαντικά το εκπαιδευτικό τοπίο και επιβάλλουν αναπροσαρμογή των στόχων, της ύλης και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο νέο αυτό τοπίο οι νέες τεχνολογίες του Web 2.0 και το ανοιχτό περιεχόμενο κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο.

Στόχος της εισήγησης είναι η γνωριμία με το ανοιχτό περιεχόμενο που βρίσκεται διαθέσιμο στο Διαδίκτυο δωρεάν και η αξιοποίησή του στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση. Θα δοθούν βασικοί ορισμοί (ανοιχτό περιεχόμενο, learning objects, μεταδεδομένα, αποθετήρια κλπ). Θα προταθεί μια μέθοδος 10 βημάτων που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να χτίσουν την ύλη ενός πανεπιστημιακού μαθήματος ή ενός επιμορφωτικού προγράμματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο.

Για τον σκοπόν αυτόν έχει αναπτυχθεί ένα σκρίπτ ανοικτού κώδικα που βοηθάει τον καθηγητή ή τον σχεδιαστή του μαθήματος να συγκεντρώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για να εμπλουτίσει ένα μάθημα με σύγχρονο πολυμεσικό περιεχόμενο ή να χτίσει εκ του μηδενός ένα νέο μάθημα. Το λογισμικό αυτό μπορεί -μέσω κάποιας συγκεκριμένης διαδικασίας περιγραφής της ύλης- να μπορεί να ενσωματώσει σε μια συγκεκριμένη ύλη ανοιχτό πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό. Η μορφή των πρόσθετων στοιχείων αυτών είναι σε μορφή συνδέσμων προς υπερκείμενα, παρουσιάσεις, video και podcasts. Η ενσωμάτωση αυτή επιτρέπει βελτιστοποίηση και παραμετροποίηση των αποθετηρίων αλλά και της αναζήτησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο εμπλουτισμού.
Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός, η λογική και τα βασικά μέρη του κώδικα. Στη συνέχεια θα επιδειχθεί η λειτουργία του και θα οι μελλοντικές επεκτάσεις.

Η εισήγηση θα φανεί χρήσιμη κυρίως σε στελέχη: της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προγραμμάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!