<<


Διαχείριση και τεκμηρίωση ψηφιακών συλλογών πολιτιστικών φορέων

Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης υποδομής οργάνωσης, διαχείρισης και τεκμηρίωσης ψηφιακών συλλογών πολιτιστικών φορέων, καθώς και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή και παροχή δευτερογενών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με ερευνητικό, εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφοροποιημένων ομάδων χρηστών.

Η υποδομή των ψηφιακών συλλογών που έχουμε αναπτύξει και υποστηρίζουμε βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα όπως ο εξυπηρετητής Apache, η βάση δεδομένων MySQL, η γλώσσα PHP και το αντικειμενοστραφές πλαίσιο ανάπτυξης Symfony, συνεισφέροντας στην εξοικονόμηση των πόρων των πολιτιστικών φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Το περιεχόμενο των ψηφιακών συλλογών συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης ISAD, ISAAR, ISDIAH και ISDF του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA), τη σύσταση SKOS του W3C και το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς (CRM) του CIDOC, διευκολύνοντας τους πολιτιστικούς φορείς στην ισότιμη συμμετοχή τους σε παγκόσμια πολιτιστικά δίκτυα όπως η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Europeana).

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!