<<


Πλαίσιο Λειτουργίας Αδειών Λογισμικού

Σε αυτή την παρουσίαση θα εξετάσουμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς αδειών λογισμικού. Θα προσδιορισθούν τα σημεία της υπάρχουσας ελληνικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις άδειες λογισμικού όπως τα πνευματικά δικαιώματα, το δίκαιο των συμβάσεων καθώς και τα σχετικό πλαίσιο του Αμερικανικού δικαίου και κυρίως οι Αρχές του Δικαίου των Συμβάσεων Λογισμικού. Επιπρόσθετα θα αναφερθεί και το σχετικό πλαίσιο προστασίας στο Ινδικό δίκαιο. Ειδικότερα θα εξεταστούν θέματα όπως κατά πόσο οι άδειες λογισμικού είναι διαπραγματεύσιμες σε ατομικό επίπεδο, κατά πόσο οι άδειες λογισμικού που περιέχουν όρους περιοριστικούς είναι εκτελεστές, ποιo κομμάτι νομοθεσίας υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα στο Δίκαιο των Συμβάσεων και των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν την κοινότητα του ανοικτού λογισμικού. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν μια στρατηγική που υποστηρίζει την υιοθέτηση προγραμμάτων ανοιχτού λογισμικού αλλά και στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού την ενσωμάτωση κομματιών κώδικα ανοιχτού λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από τρίτα μέρη. Στη παρουσίαση θα αναφερθούν τα δύο βασικά κινήματα στον τομέα του ανοιχτού λογισμικού: το κίνημα του Ανοικτού Κώδικα και το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού, οι ομοιότητες και διαφορές τους καθώς και η σχέση τους με το public domain και με το ιδιοκτησιακό λογισμικό.

Κατόπιν, η συζήτηση θα εστιαστεί σε συγκεκριμένες άδειες και κυρίως στην General Public License (GPL): τα θέματα που προκύπτουν από τη χρήση της όπως οι διατάξεις που περιέχει για τα derivative works, οι copyleft διατάξεις, η «viral» ιδιότητα της, κατά πόσο ο τρόπος σύνδεσης του κώδικα (για παράδειγμα στατικά ή δυναμικά) μπορεί να επηρεάσει την άδεια χρήσης του τελικού προϊόντος, τις πολυπλοκότητες που προκύπτουν με τη χρήση βιβλιοθηκών λογισμικού με GPL, με τι κριτήρια θα αποφασίσουμε πότε έχουμε ενιαίο και πότε διαφορετικά προγράμματα. Η κύρια πρόκληση στην χρήση αδειών προκύπτει όταν τα διαφορετικά μέρη λογισμικού είναι αδειοδοτημένα με ετερογενείς άδειες.

Τέλος, αφού έχουν αναφερθεί τα νομικά και τεχνικά θέματα θα εξεταστεί κατά πόσο το υπάρχον πλαίσιο επαρκεί για την επίλυση και ρύθμιση αυτών των θεμάτων.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!