<<


ΕΛ/ΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση

Στον 21ο αιώνα ο ολοένα επιταχυνόμενος ρυθμός παραγωγής νέας γνώσης και αλλαγής κυρίαρχων παραδειγμάτων (paradigm shift) που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες καθιστούν επιτακτική τη διά βίου μάθηση με τη διαρκή αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς αυτό καλείται να αντιμετωπίσει πολύπλευρες προκλήσεις και μεταβολές.

Το ΕΛΛΑΚ, οι Εφαρμογές Συνεργατικού Διαδικτύου (Web 2.0) και ιδιαίτερα και Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) καθιστούν εφικτό
- τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ευέλικτων δράσεων μεικτής μάθησης (blended learning) με συνδυασμό παραδοσιακής και εξ’ αποστάσεως (τυπικής κι άτυπης – informal) εκπαίδευσης, καθώς και
- την προαγωγή νοοτροπίας και πρακτικών συνεργασίας, αριστείας και καινοτομίας

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω ενός μοντέλου Ανοιχτής Διά Βίου Μάθησης με τη δημιουργία Κατανεμημένων Εικονικών Κοινοτήτων Πρακτικής (Distributed Virtual Communities of Practice) σύμφωνα και με
διεθνείς καλές πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2.0 (government 2.0).

Οι Κατανεμημένες Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής είναι η διεθνώς εφαρμοζόμενη μέθοδος εθελοντικής ανάπτυξης και υποστήριξης ΕΛΛΑΚ η οποία προτείνεται να υποστηριχθεί ενεργά ως μέθοδος δικτύωσης, μάθησης και συνεργασίας στο Δημόσιο.

Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση (Open Life-Long Learning) ονομάζουμε το μοντέλο προαγωγής της κοινωνικής μάθησης (social learning) στο Δημόσιο με την αξιοποίηση των προαναφερθέντων τεχνολογιών Διαδικτύου.

Στην έκδοση 2.0, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει ενδυναμωμένο και αποτελεσματικό προσωπικό όπου ο πολίτης από παθητικός αποδέκτης διαδραματίζει ενεργό ρόλο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την συστηματική καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης μέσω της Ανοιχτής Διά Βίου Μάθησης.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!