<<


Αναπτύσσοντας τον Εύδοξο με FLOSS και ανοικτά πρότυπα

Ο Εύδοξος είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων του ΥΠΔΒΜΘ, την οποία ανέπτυξε και διαχειρίζεται η ΕΔΕΤ Α.Ε.

Η παρουσίαση αναφέρεται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την υπηρεσία και εστιάζει στα εξής:

Αρχιτεκτονική και σχεδιαστικές επιλογές που βασίζονται σε υποδομή
FLOSS και ανοικτά πρότυπα
Μεθοδολογία ανάπτυξης
Κέρδη από την FLOSS προσέγγιση

Σύντομη παρουσίαση της τεχνικής αρχιτεκτονικής είναι διαθέσιμη εδώ (ως πρόγευση της παρουσίασης).

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!