<<


Απογραφή αθλητικών εγκαταστάσεων απ’ την ΓΓ Αθλητισμού με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λαμβάνει χώρα μια απογραφή όλων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Ελλάδας.
Στην παρούσα φάση καταγράφονται τα οι δημοτικές Αθλητικές Εγκ/σεις.
Για τις ανάγκες του έργου αυτού, γίνεται χρήση ενός JOOMLA CMS για την δημοσίευση των WEB FORMS στις οποίες
κάθε Δήμος της Ελληνικής Επικράτειας οφείλει να συμπληρώσει στοιχεία που περιγράφουν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις,
που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του και υπό την εποπτεία του.
Η φόρμα απογραφής περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις τόσο γενικές (διεύθυνση εγκατάστασης, αριθμός γηπέδων)
όσο και τεχνικές (διαστάσεις γηπέδων, κολυμβητικών δεξαμενών, κλπ).
Η Web Φόρμα έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα ΑΚ Joomla Plugin σχεδιασμένο για τις ανάγκες απογραφών.
Ο Web Server που χρησιμοποιείται είναι ο Apache Server ενώ τα δεδομένα που εισάγονται στην φόρμα καταγράφονται σε ΒΔ
MySQL

2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Τα μη χωρικά δεδομένα της παραπάνω ΒΔ μεταφέρονται σε μια PostGIS ΒΔ. Ταυτόχρονα, σε περιβάλλον QuantumGIS δημιουργούνται επίπεδα
χωρικής πληροφορίας (shapefiles) που αφορούν στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της απογραφής.
Τα shapefiles μετατρέπονται σε πίνακες στην PostGIS Και συσχετίζονται με τους μη χωρικούς πίνακες που έχουν προκύψει από την απογραφή.
Με την διαδικασία αυτή δημιουργούνται νέα shapefiles που περιέχουν ολόκληρη την πληροφορία της απογραφικής φόρμας.
Η δημοσίευση των επιπέδων χωρικής πληροφορίας που έχουν προκύψει γίνεται μέσω ενός MapServer με την χρήση των υπηρεσιών WMS, WFS.
Για τις υπηρεσίες αναζήτησης χρησιμοποιείται ο GeoCatalog μέσω της CSW υπηρεσίας όπως ορίζεται από το OGC.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!