<<


Αρχιτεκτονικές Cloud μεγάλης διαθεσιμότητας

Η δημιουργία αρχιτεκτονικών μεγάλης διαθεσιμότητας σε επίπεδο πλατφόρμας με SLA για διαφορετικές ομάδες “πελατών”, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σημερινών Clouds. Το Red Hat Enterprise Virtualization, αποτελεί σήμερα μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη λύση Open Source (GPL άδεια) για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας enterprise level και με enterprise support. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του KVM hypervizor, είναι δυνατόν η δημιουργία μιας πραγματικής βάσης, ικανής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και κυρίως περιορισμένων προϋπολογισμών των ημερών μας.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!