<<


Πρότυπη αρχιτεκτονική ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ οργανισμών με τη χρήση SDMX

Το SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) είναι ένα ISO standrard που έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους μεγάλους διεθνής οργανισμούς (ΟΑΣΑ, ΔΝΤ, ΕΚΤ, Eurostat κ.α.) για την ανταλλαγή δεδομένων. Στο workshop αυτό παρουσιάζεται η υποδομή της Eurostat η οποία υλοποιεί το SDMX για την ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη μέλη. Η υποδομή έχει υλοποιηθεί σε Java και .ΝΕΤ και είναι open source. Στόχος του workshop είναι να παρουσιαστούν όλα τα υποσυστήματα και πως μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλα σενάρια μετάδοσης δεδομένων π.χ. στο χώρο του ελληνικού δημοσίου.

Πρώτα θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στο SDMX και στα XML μηνύματά του. Μετά θα παρουσιασθεί η αρχιτεκτονική των συστημάτων μετάδοσης καθώς τα υποσυστήματά τους και χρήσιμα εργαλεία. Θα παρουσιασθεί ένα παράδειγμα αναπαράστασης πραγματικών δεδομένων. Και τέλος θα γίνει ένα demo αντιστοίχισης SDMX δομών στην βάση δεδομένων και εξαγωγή δεδομένων με SDMX μηνύματα μέσω ενός Web Service.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!