Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Docebo

Το Docebo (www.docebo.org) αποτελεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) που χρησιμοποιείται από εταιρίες, κυβερνητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υποστηρίζει διάφορα διδακτικά μοντέλα και δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να τα προσαρμόζει ανάλογα με το κοινό που απευθύνεται.
Χωρίζεται σε τρεις ενότητες, τη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού (LMS – Learning Management System), τη διαχείριση περιεχομένου (CMS – Content Management System) και την εμπορία (E-commerce).
Η διαχείριση της πλατφόρμας πραγματοποιείται ιεραρχικά και είναι δυνατός ο διαχωρισμός ρόλων μεταξύ του διαχειριστή, των εκπαιδευτών και των μαθητών. Διαθέτει πληθώρα μαθησιακών αντικειμένων και εργαλείων συνεργασίας (συνομιλία, τηλεδιάσκεψη, wiki, forum), ενώ παρέχονται πλήρη στατιστικά στοιχεία χρήσης και δημιουργία πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες.
Στην παρουσίαση θα δοθεί βαρύτητα στη χρήση του Docebo στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς επίσης και οι δυνατότητες που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκρίσεις με αντίστοιχες πλατφόρμες ΕΛ/ΛΑΚ (moodle, e-class κλπ).
Η πλατφόρμα παρόλες τις ευκολίες που προσφέρει δεν διαθέτει επίσημη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και γι’ αυτό το λόγο έχω ξεκινήσει τον εξελληνισμό της ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο (περίπου στο 95% από 6300 όρους). Επίσης, θα παρουσιαστούν οι μεταφράσεις των οδηγών εγκατάστασης και εκπαιδευτή.

Ομιλητής: Καλτσίδης Χρήστος (Εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!