Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Το OLPC σε Ελληνικά σχολεία

Αποτελέι μία συνοπτική αναφορά στις αλλαγές που επέρχονται τόσο στο εκαπιδευτκό μοντέλο μάθησης όσο και σε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλέια ανοιχτου λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν.

Σκοπός της ομιλίας είναι να απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα

* Γιατί μας αφορά η όλη προσπάθεια?

* Τι αλλαγές να περιμένουμε ?

* Τι συμβαίνει στην Ελληνική πραγματικότητα?

εξετάζοντας παράλληλα τις επιδράσεις και το ρόλο του Ανοιχτού Λογισμικού στην Εκπαίδευση.

Ομιλητές: Θανάσης Δεληγιάννης, Γιάννης Κασκαμανίδης, Αύγουστος Τσινάκος

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!