Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Data Replication with PIrsyncD

This is an attempt of writing a daemon to watch a directory for kernel’s inotify events and then execute an rsync command to synchronize two different directories (local or remote). This is a poor man’s mirroring or an alternative (not so) real data replication mechanism and it is based on Pyinotify.

Ομιλητής: Ευάγγελος Μπαλάσκας

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!