Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Τα οικονομικά του ανοιχτού λογισμικού και ο ρόλος του δημόσιου τομέα.

Τα χαρακτηριστικά που ορίζουν το ΛΑΚ καθιστούν τη χρήση του σημαντικό στρατηγικό οικονομικό πλεονέκτημα σε ορισμένες κατηγορίες λογισμικού. Εκτός από ένα περιβάλλον συνεργασίας μιας κοινότητας παραγωγών ή μια (κατά κύριο λόγο πολιτική) προσέγγιση που αντιλαμβάνεται το ρόλο του λογισμικού ως δημόσιας υποδομής και ως δημόσιου αγαθού, το ΛΑΚ αποτελεί και μια οικονομική τάση στις δομές παραγωγής λογισμικού. Αυτή η διάσταση διαμορφώνει μια σημαντική ενδογενή τάση στην βιομηχανία λογισμικού σε παγκόσμιο επίπεδο που τείνει προς την υιοθέτηση μορφών ΛΑΚ ως περιβάλλον παραγωγής λογισμικού αλλά και ως καθεστώτων διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού έστω και αν αυτές οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών των μεγάλων παραγωγών λογισμικού. Ταυτόχρονα, το ΛΑΚ αποτελεί συχνά βασική στρατηγική για την «είσοδο» για νεοεισερχόμενους παίκτες σε αγορές λογισμικού στις οποίες κυριαρχούν χαρακτηριστικά ολιγοπωλιακών δομών αγοράς.

Σε αυτό το δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον στην παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού διερευνώνται θέματα και διαθέσιμα δεδομένα και τίθενται ερωτήματα σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές προθέσεις και τοποθετήσεις για την βιομηχανία του λογισμικού και ιδιαίτερα για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές στοχεύσεις και διακηρύξεις, οι μελέτες, τα ερευνητικά έργα αναδεικνύουν κοινούς τόπους και συγκλίσεις προς την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών? Μπορεί ένας δημόσιος τομέας να επιδράσει ρεαλιστικά σε εξελίξεις που ξεδιπλώνονται ραγδαία? Ποιές είναι οι στρατηγικές επιλογές και οι πολιτικές που υιοθετεί ο δημόσιος τομέας σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο? Πόσο σκεπτικά προστατευτισμού, προβληματισμοί οργάνωσης μιας ανοιχτής κοινωνίας και δικαιωμάτων των χρηστών καθώς και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμπλέκονται αλλήλως διαμορφώνοντας ως αποτέλεσμα ένα θεσμικό και πολιτικό «θόρυβο»? Σε ποιο βαθμό είναι εφικτές οι συγκλίσεις για την ανάδειξη του ΛΑΚ ως ενός εργαλείου ανάπτυξης και σύγκλισης των οικονομιών και των κοινωνιών της Ευρώπης?

Ομιλητής: Ανέστης Φιλόπουλος (Οικονομολόγος)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!