Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Gretl: Ένα Εργαλείο Οικονομετρικής Ανάλυσης

Η οικονομετρία αποτελεί βασικό μάθημα σε όλα τα τμήματα οικονομικών επιστημών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και μάθημα επιλογής σε συναφή τμήματα, π.χ τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Η οικονομετρία κάνει χρήση στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων οικονομικού ενδιαφέροντος. Στον χώρο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διδασκαλία της οικονομετρίας απαιτεί την εμπλοκή των φοιτητών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την χρήση προχωρημένων μαθηματικών και ειδικότερα στατιστικών εργαλείων πάνω σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα, η οποία συνήθως λαμβάνει τη μορφή εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Για τη στήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων, η χρήση υπολογιστών και ειδικών πακέτων λογισμικού για την στατιστική ανάλυση οικονομικών δεδομένων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της οικονομετρίας.  Γι΄αυτόν τον λόγο, όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ εξοπλίζουν τα υπολογιστικά τους συστήματα με ειδικά πακέτα λογισμικού όπου οι φοιτητές μπορούν να εξασκηθούν στη χρήση στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Ωστόσο, αν και υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα λογισμικού οικονομετρικής ανάλυσης, αυτά δεν εντάσσονται ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ της θεωρίας και πράξης στη διδασκαλίας της οικονομετρίας.
Αποσκοπώντας στην αποφυγή των προβλημάτων που τα εμπορικά συστήματα εισάγουν στη διδασκαλία της οικονομετρίας ξεκίνησαν οι προσπάθειες εξελληνισμού και χρήσης του μοναδικού διαθέσιμου λογισμικού ανοιχτού κώδικα οικονομετρικής ανάλυσης GRETL (GNU Regression, Econometric and Time-Series Library). Στην ομιλία θα παρουσιαστεί πως τροποποιήθηκε και πως χρησιμοποιείται λογισμικό GRETL προκειμένου να στηρίξει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ομιλητές: Μανώλης Τζαγκαράκης Ιωάννης Βενέτης

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!