Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Linked Data for the Masses: η προσέγγιση και το λογισμικό

Παρά τα αναμφισβήτητα προτερήματα του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web), ένα από τα κεντρικά σημεία όπου επικεντρώνεται η κριτική σε αυτόν αποτελεί το γεγονός ότι η πληροφορία που αναρτάται βρίσκεται στην συντριπτική της πλειοψηφία σε μη δομημένη μορφή. Αυτό καθιστά την θεώρησή του ως μια μεγάλη παγκόσμια βάση δεδομένων και την χρήση του ως τέτοιας για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και την απάντηση σύνθετων επερωτήσεων μη ρεαλιστική.

Προς αυτήν την κατεύθυνση λύσεις υπόσχεται να δώσει μία νέα μορφή εξέλιξης του ιστού, ο λεγόμενος ‘Σημασιολογικός Ιστός’ (Semantic Web). Ο Σημασιολογικός Ιστός δίνει μέσω των προτύπων του την δυνατότητα περιγραφής της πληροφορίας σε σημασιολογικό και όχι μόνο σε συντακτικό επίπεδο, βάσει λεξιλογίων αναπαράστασης γνώσης (‘οντολογιών’). Έτσι, επιτρέποντας την αυτόματη επεξεργασία και ενοποίηση διαδικτυακών πόρων, καθίσταται δυνατός ο άμεσος και ακριβής εντοπισμός πληροφοριών καθώς και η ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών.

Τα πρότυπα αυτά αποτελούν θεμέλιο λίθο του κινήματος των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Data), το οποίο προωθείται από έναν συνασπισμό ερευνητών, κυβερνητικών οργανισμών και εμπορικών εταίρων και το οποίο έχει ως σκοπό να επιτρέψει τον αποτελεσματικό διαμοιρασμό δεδομένων μέσω του διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην παρουσίαση αυτήν θα αναφερθούμε:

  1. Στην Inbound/Oubound Linked Data προσέγγιση όπως αναπτύχθηκε, παρουσιάστηκε σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς και υλοποιείται από την εταιρεία IMC Technologies στο λογισμικό της
  2. Στα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και επεκτάθηκαν σε αυτά τα πλαίσια
  3. Στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την προσέγγιση και είναι διαθέσιμο στην προγραμματιστική κοινότητα

Αναφορές:

[1] Anadiotis, G., Andriopoulos, P., Vekris, D. and Zosakis, A. Linked data for the masses – using open source infrastructure and the inbound/outbound linked data approach to bring added value to end user applications. In I-KNOW 09 and I-SEMANTICS 09, to appear, 2009. See http://i-semantics.tugraz.at/2009/triplification/04_liferay_TriplificationChallenge2009.pdf

[2] Anadiotis, G., Alexopoulos, P., Mpaslis, K., Zosakis, A., Kafentzis, K. and Kotis, K. (2010). Facilitating Dialogue – Using Semantic Web Technology for eParticipation. Extended Semantic Web Conference, June 2010, Crete.

[3] George Anadiotis, “Linked Data brings value by offering an alternative approach to lightweight data integration and mashups”, Interview for the Semantic Web Company Newsletter, December 10, 2009. See http://www.semantic-web.at/1.36.resource.295.george-anadiotis-x22-linked-data-brings-value-by-offering-an-alternative-approach-to-light.htm

[4] Liferay Linked Data Module: http://sourceforge.net/projects/liferayldm/

[5] Bryan Cheung (Liferay CEO), “Liferay Linked Data Module”, Liferay Blog, December 12, 2009. See http://www.liferay.com/web/bryan.cheung/blog/-/blogs/liferay-linked-data-module

Ομιλητής: Γιώργος Αναδιώτης (IMC Technologies SA)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!