Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


When Students Are Not Programmers

Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από τη διδασκαλία Πληροφορικής σε μαθητές με εργαλεία Ανοιχτού Λογισμικού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα Python για τη διδασκαλία της ενότητας Εισαγωγή στον Προγραμματισμό σε μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Επιλέξαμε τη γλώσσα αυτή λόγω της φήμης που έχει ως γλώσσα κατάλληλη για διδασκαλία, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται κυρίως για παραγωγική χρήση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η επιτυχία μιας γλώσσας στο
επαγγελματικό περιβάλλον δεν συσχετίζεται με την επιτυχία της ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Python, όπως τα ασύμμετρα διαστήματα (asymmetric ranges) και η χρήση της μορφοποίησης για τη δημιουργία ενοτήτων κώδικα (indentation as grouping) δύσκολα γίνονταν κατανοητά από τους μαθητές, ενώ αντιθέτως τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται στα θετικά στοιχεία της γλώσσας για τους επαγγελματίες προγραμματιστές. Η διαφορά αυτή στην καταλληλότητα των εκπαιδευτικών εργαλείων επιβεβαιώθηκε και με τη μετέπειτα εμπειρία μας με το περιβάλλον Scratch, η οποία
χρησιμοποιήθηκε σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος για τη διδασκαλία του ίδιου μαθήματος με πολύ θετικά αποτελέσματα. Με βάση τις παρατηρήσεις μας δίνουμε μερικές γενικές σκέψεις στην επιλογή γλωσσών και περιβαλλόντων προγραμματισμού στην εκπαίδευση, όπως και για το ρόλο του μαθήματος της Πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών.

Ομιλητής: Ελένη Κονιδάρη (Καθηγήτρια Πληροφορικής)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!