Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Οι κοινωνικοοικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αλλαγές την εκπαιδευτική πραγματικότητα στο σύνολό της. Η συνεργατική μάθηση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Το wiki αποτελεί χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει τεχνικές συνεργατικής μάθησης εξ’ αποστάσεως. Η ενσωμάτωση της χρήσης του συνεργατικού εργαλείου Wiki για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας (τύπου Wikipedia) με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το οποίο θα εμπλουτίζεται από τους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) μπορεί να αποτελέσει επέκταση της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των µεθόδων της συνεργατικής µάθησης. Μέρος του υλικού που αναρτάται μπορεί στο μέλλον να διατεθεί στο WikiEducator και να αποτελέσει «Ανοικτή Εκπαιδευτική Πηγή».

Παράλληλα με το ενδιαφέρον προς τα συνεργατικά εργαλεία μάθησης συνεχώς αυξανόμενη είναι και η δραστηριοποίηση στον τομέα της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση. Το ΠΣΔ έχει αναπτύξει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση και παρουσίαση των ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο επέκτασης της βιβλιοθήκης αυτής σχεδιάζεται η θεματική ανάπτυξη με προσθήκη νέων κατηγοριών βάσει της βιβλιοθήκης ανοικτού λογισμικού της wikipedia. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει προσαρμογή και εξελληνισμός εκπαιδευτικών εφαρμογών. Παράλληλα, ενδείκνυται η δημιουργία εύχρηστων ελληνικών εγχειρίδιων χρήσης αλλά και ηλεκτρονικών μαθημάτων, αξιοποιώντας την ταυτόχρονη χρήση wiki και moodle που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, του συνεργατικού εργαλείου wiki και γενικότερα εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ ή μη μπορεί να αποτελέσει το μέλλον των υπηρεσιών του ΠΣΔ. Σκοπός είναι η δημιουργία web-based εφαρμογής που θα προσφέρει τα οφέλη του μοντέλου cloud based environment. Με τη χρήση της εφαρμογής αυτής οι μαθητές και οι καθηγητές με έναν μόνο λογαριασμό θα έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ένα επιτραπέζιο περιβάλλον με εργαλεία, όπως το ημερολόγιο, το ηλεκτρονικό μάθημα, εφαρμογές γραφείου και άλλα. Αναμφισβήτητα, ακολουθώντας αυτές τις εξελίξεις το ΠΣΔ θα αποτελέσει πρωτοπόρος φορέας σε καινοτομίες, όπως οι Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές και οι πλατφόρμες cloud.

Ομιλητές: Κώστας Μαργαρίτης και Φωτεινή Τρίμμη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Οι κοινωνικοοικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αλλαγές την εκπαιδευτική πραγματικότητα στο σύνολό της. Η συνεργατική μάθηση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Το wiki αποτελεί χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει τεχνικές συνεργατικής μάθησης εξ’ αποστάσεως. Η ενσωμάτωση της χρήσης του συνεργατικού εργαλείου Wiki για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας (τύπου Wikipedia) με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το οποίο θα εμπλουτίζεται από τους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) μπορεί να αποτελέσει επέκταση της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των µεθόδων της συνεργατικής µάθησης. Μέρος του υλικού που αναρτάται μπορεί στο μέλλον να διατεθεί στο WikiEducator και να αποτελέσει «Ανοικτή Εκπαιδευτική Πηγή».

Παράλληλα με το ενδιαφέρον προς τα συνεργατικά εργαλεία μάθησης συνεχώς αυξανόμενη είναι και η δραστηριοποίηση στον τομέα της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση. Το ΠΣΔ έχει αναπτύξει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση και παρουσίαση των ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο επέκτασης της βιβλιοθήκης αυτής σχεδιάζεται η θεματική ανάπτυξη με προσθήκη νέων κατηγοριών βάσει της βιβλιοθήκης ανοικτού λογισμικού της wikipedia. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει προσαρμογή και εξελληνισμός εκπαιδευτικών εφαρμογών. Παράλληλα, ενδείκνυται η δημιουργία εύχρηστων ελληνικών εγχειρίδιων χρήσης αλλά και ηλεκτρονικών μαθημάτων, αξιοποιώντας την ταυτόχρονη χρήση wiki και moodle που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, του συνεργατικού εργαλείου wiki και γενικότερα εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ ή μη μπορεί να αποτελέσει το μέλλον των υπηρεσιών του ΠΣΔ. Σκοπός είναι η δημιουργία web-based εφαρμογής που θα προσφέρει τα οφέλη του μοντέλου cloud based environment. Με τη χρήση της εφαρμογής αυτής οι μαθητές και οι καθηγητές με έναν μόνο λογαριασμό θα έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ένα επιτραπέζιο περιβάλλον με εργαλεία, όπως το ημερολόγιο, το ηλεκτρονικό μάθημα, εφαρμογές γραφείου και άλλα. Αναμφισβήτητα, ακολουθώντας αυτές τις εξελίξεις το ΠΣΔ θα αποτελέσει πρωτοπόρος φορέας σε καινοτομίες, όπως οι Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές και οι πλατφόρμες cloud.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!