Το BetaCMS σαν Πλατφόρμα Υπηρεσιών για την ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου και εγγράφων.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του BetaCMS, που το διαφοροποιεί από συναφείς πλατφόρμες, είναι η δυνατότητα χρήσης του σαν κεντρική υποδομή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου.
Η αρθρωτή σχεδίασή του και η ευρύτητα και πληρότητα των προγραμματιστικών διεπαφών που παρέχει  κάνουν εφικτή την εύκολη και γρήγορη παραγωγή κατανεμημένων εφαρμογών που γράφουν και αντλούν περιεχόμενο σε πολλαπλές αποθήκες περιεχομένου έχοντας άμεση πρόσβαση στο μοντέλο πληροφορίας που διαχειρίζονται (Runtime Accessible Content  Model).
Σε αυτό το επίπεδο λειτουργίας το  BetaCMS αποτελεί αντίστοιχη υποδομή με αυτή των βάσεων δεδομένων παρέχοντας όμως πολύ υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες (High Level of Abstraction) προσαρμοσμένες στην ιεραρχική δομή και τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει η διαχείριση περιεχομένου και εγγράφων.
Υπό το πρίσμα της Αρχιτεκτονικής Επιχειρησιακών Εφαρμογών που παράγονται με σύνθεση Επαναχρησιμοποιήσιμων υπηρεσιών (Service Oriented Architecture), το BetaCMS αποτελεί την βασική συνιστώσα υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου.
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός του σεμιναρίου είναι η πρακτική χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα  BetaCMS σε δημιουργούς λογισμικού, μέσω των παρεχόμενων προγραμματιστικών διεπαφών  (Content APIs).
Το εργαστήριο αποτελείται από τρία μέρη στα οποία  θα παρουσιαστούν παραδείγματα χρήσης για καθένα από τα τρία σύνολα προγραμματιστικών διεπαφών που προσφέρονται.
1. EJB3 Local/Remote Content API
Ανάπτυξη ”εφαρμογής πελάτη” σε Java, η οποία διαχειρίζεται το περιεχόμενο μιας
απομακρυσμένης αποθήκης περιεχομένου χρησιμοποιώντας το BetaCMS Client (Content) API.
Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει  παραδείγματα διαχείρισης ταξινομιών (ετικέτες / λεξικά δεσμευμένων όρων),  δημιουργίας περιεχομένου,
κατηγοριοποίησης περιεχομένου, εξαγωγή περιεχομένου σε XML καθως και δημιουργίας περιεχομένου από XML.
2. BetaCMS RESTful Content Search API
Ανάπτυξη ενός RESTful Client σε Java, ο οποίος θα κάνει χρήση  του query expression language  που προσφέρει το RESTful API για
την δημιουργία κριτηριών αναζήτησης και την άντληση περιεχομένου σε μορφή XML.
Όσοι από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούν μπορούν να δημιουργήσουν την ίδια εφαρμογή σε PHP, PYTHON ή Javascript,  μια και οι κλήσεις στο API αποτελούν HTTP requests μέσω GET.
3. BetaCMS Portal API
Ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαδικτύου (web content application) χρησιμοποιώντας το BetaCMS Portal API ,  σε συνδυασμό με το  BetaCMS Client API,  το RESTful API καθώς και
άλλων εργαλείων που προσφέρει το BetaCMS content infrastructure.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα πρέπει να έχουν καλή γνώση JAVA και να έχουν εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη
web εφαρμογών σε περιβάλλον JAVA ( Tomcat/JBoss, servlets, jsp, Java Server Faces, Facelets, AJAX, κτλ). Για όσους θέλουν να αναπτύσουν παράλληλα τα παραδείγματα,
θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένα στον υπολογιστή τους :
1. JAVA SE Development Kit (JDK) 6
2. MAVEN 2.0.9 (http://maven.apache.org/download.html)
3. Eclipse IDE Classic (http://www.eclipse.org/downloads/)
4. Maven plugin for Eclipse (http://m2eclipse.sonatype.org/update-maven4youreclipse/)
Εισηγητές :  Γρηγόρης Χωματάς, Σάββας Τριανταφύλλου


www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu