Η αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση (υποβολή ρωτημάτων) σε δεδομένα που απεικονίζουν χωρικές οντότητες (χωρικά δεδομένα, για παράδειγμα αγροτεμάχια, κτίσματα, δρόμους, δίκτυα κ.α.) αποτελεί μέρος της δραστηριότητας μια μεγάλης γκάμας επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Παραδείγματα αποτελούν οι τομείς του real estate, της εκπόνησης περιβαλλοντικών και άλλων τεχνικών μελετών, τεχνικών έργων, της συλλογής και διανομής χωρικών δεδομένων, της παραγωγής χαρτών και διαγραμμάτων κ.α.

Σε αυτό το επαγγελματικό επίπεδο η κλιμακούμενη ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση (χωρικών) δεδομένων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Χωρικών Βάσεων Δεδομένων (ΧΒΔ). Τα ΣΓΠ και οι ΧΒΔ αποθηκεύουν, εκτελούν εργασίες διαχείρισης και τροποποίησης και ανακτούν / εκτελούν ερωτήματα στα δεδομένα αυτά. Τα ΣΓΠ είναι συνήθως εφαρμογές γραφείου, ενώ οι ΧΒΔ αποτελούν τον συνδυασμό μίας βάσης δεδομένων με ένα πρόγραμμα που «εξειδικεύεται» (επέκταση) στις χωρικές λειτουργίες (για παράδειγμα ειδικούς υπολογισμούς που έχουν να κάνουν με εμβαδά, ακτίνες, αλληλοεπικάλυψη, τομή, χωρικούς δείκτες κ.α.) και ένα ΣΓΠ με το οποίο γίνεται η γραφική απεικόνιση και επέμβαση στα δεδομένα. Τόσο οι ΧΒΔ (λχ. Oracle Spatial, PostgreSQL/PostGIS) όσο και τα ΣΓΠ (λχ. ArcGIS, UDIG, QuantumGIS, MapWindow) εξυπηρετούν στην διαχείρηση και ανάκτηση χωρικών δεδομένων.

Ωστόσο οι δυο κατηγορίες λογισμικών εξειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς:

Οι ΧΒΔ μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων σε σχέση με τα ΣΓΠ
Οι ΧΒΔ προσφέρουν, με την χρήση ενσωματωμένων διαδικαστικών γλωσσών, πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες διαχείρισης των χωρικών δεδομένων.
Τα ΣΓΠ επιτρέπουν την ευκολη και ευέλικτη πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα και την ερώτηση και τροποποίησή τους σε γραφικό περιβάλλον.
Πολύ συχνά μία ΧΒΔ συνδυάζεται με ένα ΣΓΠ.  Έτσι προκύπτει ένα εργαλείο λογισμικού που μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων και ευελιξία με την χρήση διαδικαστικών γλωσσών αλλά και ταυτόχρονα δυνατότητα ερώτησης και διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον. Ενας τέτοιος συνδυασμός λογισμικών είναι και η ΧΒΔ PostgreSQL/PostGIS σε συνεργασία με το ΣΓΠ UDIG.
Ο συνδυασμός των λογισμικών ελεύθερου κώδικα PostgreSQL/PostGIS αποτελεί μία ισχυρή ΧΒΔ με εφάμιλλες με τα αντίστοιχα εμπορικά συστήματα δυνατότητες. Στο πλαίσιο της χρήσης από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο συγκεκριμένος συνδυασμός λογισμικών παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι των αντίστοιχων εμπορικών λογισμικών:
Το γεγονός ότι τα επιμέρους συστατικά της πλατφόρμας είναι ελεύθερα προγράμματα επιτρέπει την ευέλικτη ανάπτυξη τους σε όλα τα στάδια ενός έργου χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει το μεγάλο κόστος των εμπορικών λογισμικών. Το λειτουργικό κόστος δεν επιβαρύνεται από έξοδα για άδειες λειτουργίας λογισμικού και έτσι το τελικό κόστος είναι συμπιεσμένο και το προϊόν περισσότερο ανταγωνιστικό.
Το γεγονός ότι πρόκειται για λογισμικά ελεύθερου κώδικα επιτρέπει την ενσωμάτωση σε εφαρμογές που αναπτύσσονται από τον εκάστοτε χρήστη. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό στην περίπτωση των αντίστοιχων εμπορικών και κλειστού κώδικα λογισμικών.
Το γεγονός η πλατφόρμα ΧΒΔ στηρίζεται την ισχυρή βάση δεδομένων PosgreSQL παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης των πλέον απαιτητικών εφαρμογών. Το λογισμικό UDIG είναι ένα ΓΣΠ ανοικτού κώδικα με ανεπτυγμένες δυνατότητες λειτουργίας σε (δια-)δικτυακό περιβάλλον.

Υπο αυτό το πρίσμα η επιλογή μίας ΧΒΔ ελεύθερου λογισμικού-ανοικτού κώδικα αποτελεί την βέλτιστη επιλογή μίας μικρής και μεσαίας επιχείρησης που λειτουργεί σε περιβάλλον ανταγωνισμού αλλά ταυτόχρονα παράγει απαιτητικές εφαρμογές.

Δομή εργαστηρίου:
1. Εισαγωγή
2. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και ΣΓΠ
2.1 ΣΓΠ
2.2 Δομή και λειτουργία μίας ΧΒΔ     2.3 Συνδυασμός ΣΓΠ και ΧΒΔ
3. Επιμέρους στοιχεία του συστήματος ΧΒΔ-ΣΓΠ PostgreSQL/PostGIS/UDIG
3.1 Η Βάση Δεδομένων PostgreSQL
3.2 Η επέκταση χωρικών λειτουργιών PostGIS
3.3 Το ΣΓΠ UDIG
4. Εγκατάσταση και ανάπτυξη του συστήματος
4.1 ΧΒΔ PostgreSQL/PostGIS
4.2 UDIG
4.3 Σύνδεση του UDIG με PostgreSQL/PostGIS
5. Βασικές λειτουργίες
5.1 Λειτουργίες εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων
5.1.1 Δημιουργία και σύνδεση με την βάση δεδομένων
5.1.1 Δημιουργία σχήματος
5.1.1 Δημιουργία πινάκων
5.1.2 Εισαγωγή δεδομένων
Εισαγωγή δεδομένων με εντολές INSERT
Εισαγωγή δεδομένων απο αρχείο *.shp
5.1.3 Τροποποίηση πινάκων
5.1.4 Δεικτοδότηση δεδομένων
5.2 Λειτουργίες ανάκτησης δεδομένων
5.2.1 Βασικά ερωτήματα
5.2.2 Χωρικά ερωτήματα
Ερωτήματα σημείου
5.3 Λειτουργίες απεικόνισης και επέμβασης στα δεδομένα σε γραφικό περιβάλλον
6. Προχωρημένες λειτουργίες
6.1 Η διαδικαστική γλώσσα PL/pgSQL
6.2 Σύνταξη και χρήση στοιχείων ελέγχου σε PL/pgSQL
6.2.1 Σκανδαλιστές
6.2.3 Βρόχοι (λούπες)
6.2.3 Συναρτήσεις
6.3 Σύνδεση με διαδικτυακό εξυπηρετητή χωρικών δεδομένων και η ανάπτυξη υπηρεσιών συναλλαγών δεδομένων
7. Σύνοψη

Αναφορές:
PostgreSQL: http://www.postgresql.org/docs/
PostGIS: http://postgis.refractions.net/documentation/
UDIG: http://udig.refractions.net/

Εισηγητής: Νικόλαος Κολιός, e-mail: n.kolios@gmail.com

Εγγραφή στο Workshopwww.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu