Ο Γεώργιος Τζιραλής (http://gtziralis.com) θα πραγματοποιήσει λιτή εισαγωγή στις έννοιες του data mining, επίσης συμπεράσματα από την ανοικτή διδασκαλία του μέσα από ένα blog (http://dataminingntua.wordpress.com/), ενώ θα επιχειρήσει επίδειξη των βασικών λειτουργιών με χρήση των πακέτων λογισμικόυ Weka (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/) & R (http://www.r-project.org/, package Rattle, http://rattle.togaware.com/).
Ο Ιωάννης Δοξαράς θα αναφερθεί στη σχέση εξόρυξης γνώσης & επιχειρηματικής νοημοσύνης (business intelligence), παρουσιάζοντας εργαλεία ανοιχτού λογισμικού για την εξυπηρέτηση αυτών (pentaho, http://www.pentaho.com/), αλλά και σύνολο μελετών περίπτωσης.
Ο Νικόλαος Αμπαζής (http://www.linkedin.com/in/ampazis) θα μιλήσει περί συστημάτων υποδείξεων μεγάλης κλίμακας (large scale recommender systems) ανοιχτού κώδικα. Επίσης θα εξιστορήσει την προσωπική ιστορία συμμετοχής στο βραβείο netflix (http://www.netflixprize.com/), τον περισσότερο απαιτητικό διεθνή διαγωνισμό εξόρυξης γνώσης, όπου μεταξύ περισσοτέρων των 40.000 συμμετοχών, διατηρεί αυτή τη στιγμή τη 14η θέση.


www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu