Πλατφόρμα Ανοικτού Λογισμικού BetaCMS και το ευρύτερο πλαίσιο (Application Technology Stack) ανάπτυξης ανοικτού λογισμικού betaconceptframework.org.

Η πλατφόρμα BetaCMS, που θα είναι και το κύριο μέρος της παρουσίασης, υλοποιεί Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου και παρέχει ένα ιδιαίτερα ευρύ και πλούσιο σε εργαλεία προγραμματιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των υποδομών περιεχομένου ενός οργανισμού.

Το ευρύτερο πλαίσιο betaconceptframework.org στο οποίο εντάσσεται το BetaCMS αποτελεί μια σύνθεση από τις πιο σημαντικές και πλέον υποστηριζόμενες τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού που σχετίζονται με την ανάπτυξη Επιχειρησιακών Συστημάτων. Στόχος αυτού του ευρύτερου πλαισίου είναι να αποτελέσει μια εξελισσόμενη βιβλιοθήκη τεχνολογιών, προτύπων και μεθοδολογιών, η οποία θα δρα ως η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται Επιχειρησιακό Λογισμικό Υψηλών Προδιαγραφών.

Το BetaCMS και οι τεχνολογίες που ολοκληρώνει το betaconceptframework.org αποτελούν σημαντική συνιστώσα του Πλαισίου Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης LGAF (http://lgaf.kedke.gr, http://lgaf.kedke.org/wiki) της ΚΕΔΚΕ και υλοποιούν διάφορες ελληνικές πύλες όπως το http://www.paseges.gr, http://www.opencalendar.gr, http://www.pasok.gr.

Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά του BetaCMS που το κατατάσσουν ανάμεσα στις σημαντικότερες πλατφόρμες διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου είναι τα παρακάτω:

CONTENT MODELLING & ΠΡΟΤΥΠΑ
-Ισχυρή Υποστήριξη content modelling και rapid content application development μέσω του προτύπου των XSD Schemas.

-Δυνατότητα επαναχρησιμοποιήσιμων σύνθετων τύπων πεδίων σε οσοδήποτε βάθος (arbitrary nesting)

-Δυνατότητα δυναμικής σύνθεσης περιεχομένου στο επίπεδο των content object instances (προσθήκη δυναμικών πεδίων που ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο instance αντικειμένου)

-Υποστήριξη ιεραρχικών Δέντρων Όρων (taxonomies) για  content tagging και δημιουργία λεξικών δεσμευμένων όρων

-Υποστήριξη system και user tags (taxonomies and folksonomies)

-Ισχυρή υποστήριξη πολυγλωσσικού περιεχομένου από το επίπεδο της μοντελοποίησης με την δυνατότητα πολυγλωσσικών πεδίων και πολυγλωσσικών ετικετών / όρων λεξικού

-Χρήση του προτύπου Dublin Core για την δημιουργία διαχειριστικών μεταδεδομένων ανά αντικείμενο περιεχομένου

-Out of the box παροχή έτοιμου μοντέλου περιεχομένου για την διαχείριση εγγράφων, multimedia αντικειμένων, τοποθεσιών, geotags, προσώπων (opensocial standard), γεγονότων και ευρύτερα περιεχομένου με προσανατολισμό την δημοσίευση σε δικτυακό τόπο (δημιουργία portal sections, δυναμικών περιοχών περιεχομένου, προγραμματισμένων περιοχών περιεχομένου).

-Χρήση του προτύπου JSR-170 (Java Content Repository) για την αποθήκη περιεχομένου και ευρύτερη χρήση προτύπων σε όλα τα σημεία ανάπτυξης (APIs, Web Services, SW Component synthesis).

-Versioning ανά αντικείμενο περιεχομένου

-Full text search για όλα τα πεδία οποιουδήποτε τύπου περιεχομένου και αυτόματο indexing και αναζήτηση σε πεδία που περιέχουν ψηφιακά αρχεία τύπου doc, excel, powerpoint, openoffice formats , pdf

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
- AJAX Web Based Περιβάλλον Διαχείρισης και Εισαγωγής Περιεχομένου με υποστήριξη πολλαπλών τοπικών και απομακρυσμένων Content Servers που ο καθένας μπορεί να έχει πολλαπλά content repositories, που το καθένα μπορεί να παράγει πολλάπλά portals / web sites.

-Αυτόματη παραγωγή των φορμών εισαγωγής περιεχομένου από τα XSD Schema definitions χωρίς περιορισμό στο βάθος των σύνθετων πεδίων (subforms)

-Αυτόματο  Validation των φορμών μέσω του XSD Schema Definition

-Δυναμική σύνθεση νέων τύπων περιεχομένου από υφιστάμενους κατά την διάρκεια εισαγωγής περιεχομένου στις φόρμες, χωρίς καμία συγγραφή κώδικα και χωρίς την ανάγκη περιγραφής σε κάποιο XML Schema ή άλλο configuraton file.

-Ροή εργασίας για δημοσίευση αντικειμένων στο web με βήματα έγκρισης, προσωρινής απόρριψης για αλλαγές και μόνιμης απόρριψης. Στην επόμενη έκδοση θα υποστηρίζεται δυνατότητα εγκατάστασης εναλλακτικών ροών εργασίας μέσω ανεξάρτητου workflow engine.

-Διαχείριση πολυγλωσσικών ταξινομιών (Ιεραρχικών Δέντρων Όρων) και των ετικετών των χρηστών με δυνατότητα  ανάταξης των ιεραρχικών δέντρων μέσω drag & drop

-Δυνατότητα από το διαχειριστικό περιβάλλον εξαγωγής και εισαγωγής των Ιεραρχικών Δέντρων Όρων μέσω XML

-Πλοήγηση στο περιεχόμενο με βάση τα ιεραρχικά δέντρα όρων  (θεματικές ενότητες, όροι λεξικών), τις ετικέτες χρηστών, τους τύπους περιεχομένου και την χρονολογία εισαγωγής τους στο σύστημα,  τις ομάδες χρηστών και τους χρήστες

-Content Tagging μέσω drag & drop

-Dashboard για γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων εισαγωγών, των πιο δημοφιλών δημοσιευμένων αντικειμένων και των αντικειμένων που περιμένουν έγκριση  δημοσίευσης. Στην επόμενη έκδοση θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης από το χρήστη widgets με προσωποποιημένες αναζητήσεις.

-Αναζήτηση περιεχομένου με full text search (αλα google) ή σύνθετες αναζητήσεις με κριτήρια.

-Υποστήριξη γραφικού εργαλείου δημιουργίας σύνθετων ερωτήσεων ανάκτησης περιεχομένου και δυνατότητα αποθήκευσης των ερωτήσεων για επαναχρησιμοποίηση.

-Υποστήριξη μέσα  από το διαχειριστικό περιβάλλον εξαγωγής οποιουδήποτε αντικειμένου ή οποιουδήποτε αποτελέσματος αναζήτησης σε XML και Excel

-Υποστήριξη Virtual Spaces που εξομοιώνουν την λειτουργία του File System δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων σε Virtula Space κατά την δημιουργία τους ή μέσω drag & drop.

CONTENT INFRASTRUCTURE & SUPPORTED CONTENT APIs
-Υποστήριξη full distributed transactions για χρήση σε κατανεμημένα συστήματα

-Global 2-nd level content / query caching με έτοιμες περιοχές για caching 1, 5, 10, 20, 30 λεπτών , κλπ.

- Lazy loading των αντικειμένων περιεχομένου και των binary data (video, images) που επιτρέπει τη ανάκτηση δεκάδων χιλιάδων αντικειμένων σε ένα query (ακόμη και αν περιέχουν binary channels πολλών δεκάδων megabytes) χωρίς επιβάρυνση του συστήματος

- Εννιαίο client interface (προγραμματιστική διεπαφή για το client application) για  local ή remote πρόσβαση στα content repositories, υλοποιημένο σαν EJB3 local και Remote content-api

-SOAP & Restful Content-API με έξοδο XML και JSON

-Ισχυρό content search API με Hibernate-Like search criteria

-Ισχυρό RESTful search API μέσω expression language για την σύνθεση των κριτηρίων αναζήτησης.

-ESB Module για σύνδεση με εξωτερικά συστήματα (Databases, Filesystems, Mail Servers, FTP Servers, web services, κλπ.) κυρίως για άντληση περιεχομένου

-Maven Archetype για την αυτόματη παραγωγή template content client application.

-Έτοιμη Βιβλιοθήκη με portla-api, content retrieval utilities και ολοκλήρωση των τεχνολογιών Seam Framework, Spring Framework, Javaserver Faces και Facelets για την εύκολη δημιουργία δυναμικών πυλών περιεχομένου. Δυνατότητα παραγωγής των σελίδων σαν HTML, RSS ή ATOM feeds μέσω παραμέτρων του portal-api

-Παροχή έτοιμου Template Web Site (wiki like) για γρήγορη δημιουργία δικτυακών τόπων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-Security στο επίπεδο του API με κλειδιά ή username password και την αυτόματη ανταλλαγή tokens μεταξύ client content application και Repository Server.

- Identity Store Agnostic, μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε user store (DB / LDAP) μέσω JAAS και υποστηρίζει διαφορετικούς χρήστες ανά repository.

-Fine grain security στο επίπεδο των αντικειμένων περιεχομένου αλλά ακόμη και των properties  των αντικειμένων.

-Rule Based engine με Security Rules στο επόμενο Version.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
-Ανάπτυξη με τις τελευταίες και πιο διαδεδομένες τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού για επιχειρησιακά συστήματα όπως JEE5, Spring Framework, EJB3, Jboss Cache, JSF, Rich Faces, Seam Framework, Mule ESB, Postgres, jbpm workflow engine, Drools rule engine, κλπ.

-Παρέχεται μέσω της άδειας ανοικτού λογισμικού LGPL που επιτρέπει την χρήση και υιοθέτησή του ακόμα και από κλειστά περιβάλλοντα.
Η αρχιτεκτονική και ο κώδικάς του BetaCMS περιέχουν σημαντική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη επιχειρησιακών συστημάτων και την χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού, της οποίας η διάχυση  θα ωφελήσει την Ελληνική Κοινότητα δημιουργών.

Η παρουσίαση του BetaCMS στο συνέδριο θα βοηθήσει στην διάδοση  και στην δημιουργία κοινότητας δημιουργών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη  και στην βελτιστοποίηση του μέσω της χρήσης στα διάφορα έργα που συμμετέχουν.www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu